Aanscherping en verdieping ‘Liefde voor de regio’ voor periode 2022-2025.

15-06-2022

Aan de RPO is bij Koninklijk Besluit per 1 januari 2019 de concessie voor de verwezenlijking van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau verleend. De concessie geldt voor een periode van 7 jaar: van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2025. De RPO voert de concessie uit met de dertien regionale omroepen. Voor de periode 20022-2025 hebben RPO en de regionale omroepen zeven prioriteiten opgesteld ter verdieping en aanscherping van het huidige concessiebeleidsplan.

Liefde voor de regio
Voor de uitvoering van de concessie is in 2017 het concessiebeleidsplan Liefde voor de regio opgesteld. In dit allereerste concessiebeleidsplan maakt de RPO samen met de regionale omroepen duidelijk waar zij voor staan: een professionele journalistieke mediaorganisatie die met korte lijnen voor een basisnieuwsvoorziening in de regio zorgt. Diepgeworteld in de samenleving willen de regionale omroepen er ook bij zijn als er bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden. Het CBP is in 2021 tussentijds geëvalueerd door een onafhankelijke commissie. De RPO en de regionale omroepen hebben de evaluatie ingezet om te bekijken in welke mate genoemde verdieping, versterking en verduidelijking een plek kunnen krijgen in de planperiode 2022-2025 en daaropvolgende jaren. Na een intensief proces, waarbij alle directeuren en hoofdredacteuren betrokken waren, zijn zeven strategische prioriteiten voor de periode 2022-2025 uitgewerkt.

Zeven strategische prioriteiten
Wat begon met de tussentijdse evaluatie van het huidige CBP in de periode februari – juni 2021, resulteerde na een intensief proces, waarbij alle directeuren en hoofdredacteuren betrokken waren, in bijgaande zeven strategische prioriteiten voor de periode 2022-2025. Ter verdieping en aanscherping van het huidige CBP en van álle dertien regionale publieke omroepen en de RPO gezamenlijk.

Zeven strategische prioriteiten
1. Journalistieke kwaliteit verhogen
2. Breed en intensief samenwerken
3. Digitale transformatie omarmen
4. Innovatie samen organiseren
5. Werken aan diversiteit en inclusie
6. Talenten werven en behouden
7. Bereik verbreden en verdiepen

Inhoud, doelstellingen en mijlpalen
Het document leest als een addendum bij het huidige CBP ‘Liefde voor de Regio’; het huidige CBP vormt immers de basis voor de concessie voor de verwezenlijking van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau, zoals bedoeld in artikel 2.60k van de Mediawet 2008. Per strategische prioriteit wordt de inhoud, doelstellingen en mijlpalen beschreven en wordt er een koppeling met de bestaande doelstellingen uit het huidige CBP én met de relevante geldende prestatieafspraken gemaakt. Ook geeft het document aan hoe de nieuwe prioriteiten zich tot elkaar verhouden.

Publieke taak en maatschappelijke verantwoordelijkheid
De regionale publieke omroepen committeren zich aan het gezamenlijk verder vormgeven, organiseren en financieren van de activiteiten die nodig zijn om deze strategische prioriteiten te realiseren. Ook committeren de regionale publieke omroepen zich gezamenlijk aan het in 2022/2023 uitwerken van een gedeelde visie op de volgende concessieperiode (2026-2030). Dat doen zij vanuit hun publieke taak en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze van de overheid, namens de samenleving, hebben gekregen. En dat doen zij vanuit een krachtig tripartite overleg tussen hoofdredacteuren (verenigd in het hoofdredacteurenoverleg HRO), directeuren (verenigd in het directeurenoverleg ORO) en de RPO als coördinator van de samenwerkende regionale publieke omroepen.

Journalistiek verder verbeteren
Met elkaar zijn de RPO en de dertien regionale publieke omroepen gestart met de uitvoering van de afgesproken strategische prioriteiten om de journalistiek nog verder te verbeteren, meer digitale vormen te ontwikkelen om onze doelgroepen beter te bereiken en te werken aan de diversiteit en inclusiviteit van de organisaties, met aandacht voor talent en oog voor het publiek.

Auteur: Regionale Publieke Omroep

Gerelateerde berichten

Midden in de regio: RPO-begroting 2024

Het begrotingsjaar 2024 staat in het teken van een sterke, innovatieve regionale omroep met goede regionale journalistiek

22 09 2023

BM Talk met Houkje Rijpstra over Omrop Fryslân, cultuur en samenwerking

Jeroen te Nuijl gaat voor Broadcast Magazine in gesprek met Houkje Rijpstra, directeur/bestuurder bij Omrop Fryslân.

20 09 2023

Leo Hauben: Altijd een hart voor de journalistiek

Na 30 jaar hoofdredacteur te zijn geweest van de Limburgse omroep L1 heeft Leo Hauben het stokje doorgegeven aan Cécile Narinx.

27 06 2023