Concessiebeleidsplan en begrotingen

Aan de RPO is bij Koninklijk Besluit per 1 januari 2019 de concessie voor de verwezenlijking van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau verleend. De concessie geldt voor een periode van 7 jaar: van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2025. De RPO voert de concessie uit met de dertien regionale omroepen. De RPO doet dat als het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de regionale publieke mediadienst; de dertien regionale omroepen verzorgen de publieke mediadiensten in hun verzorgingsgebieden.

Concessiebeleidsplan

Voor de uitvoering van de concessie is in 2017 het concessiebeleidsplan Liefde voor de regio opgesteld. In dit allereerste concessiebeleidsplan maakt de RPO samen met de regionale omroepen duidelijk waar zij voor staan: een professionele journalistieke mediaorganisatie die met korte lijnen voor een basisnieuwsvoorziening in de regio zorgt. Diepgeworteld in de samenleving willen de regionale omroepen er ook bij zijn als er bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden.

Het CBP is in 2021 tussentijds geëvalueerd, door een onafhankelijke commissie onder leiding van mevrouw Guusje ter Horst. De RPO en de regionale omroepen hebben de evaluatie ingezet om te bekijken in welke mate genoemde verdieping, versterking en verduidelijking een plek kunnen krijgen in de planperiode 2022-2025 en daaropvolgende jaren. Na een intensief proces, waarbij alle directeuren en hoofdredacteuren betrokken waren, zijn zeven strategische prioriteiten voor de periode 2022-2025 uitgewerkt: Aanscherping en verdieping van ‘Liefde voor de regio’ voor de periode 2022-2025. 

Begrotingen

De komende jaren worden de beleidsdoelstellingen verder in detail uitgewerkt en worden prestatieafspraken met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media gemaakt. Uitwerking van het concessiebeleidsplan vindt plaats via de jaarlijkse begroting van de RPO. De RPO-begroting 2022 is de meest recente. In deze begroting beschrijft de RPO op welke wijze de sector in 2022 invulling geeft aan de prestatieafspraken die zijn vastgelegd in de prestatieovereenkomst die in 2021 is afgesloten tussen de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (OCW) en de RPO.

Het totaalbudget voor de uitvoering van de publieke mediadienst op regionaal niveau wordt via de begroting van de RPO aangevraagd. Op basis van deze begroting stelt de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media het totaalbudget voor de bekostiging van de regionale publieke mediasector vast. De RPO-begroting bestaat uit een inhoudelijk activiteitenplan en een financieel gedeelte. In het activiteitenplan laat de regionale omroep zien op welke manier de voornemens uit het Concessiebeleidsplan Liefde voor de regio opgepakt worden.

De begrotingen van de regionale omroepen, waarin door de omroepen zelf in veel meer detail wordt ingegaan hoe de regionale media-opdracht in de dertien verschillende regio’s wordt uitgevoerd, zijn financieel en inhoudelijk op de begroting van de RPO afgestemd en worden door de regionale omroepen zelf aan het Commissariaat voor de Media ter beoordeling aangeboden.

Bekijk het concessiebeleidsplan in een nieuw venster