CAO voor het Omroeppersoneel

Op medewerkers van de regionale en landelijke publieke omroepen met een vast dienstverband van bepaalde of onbepaalde tijd is de CAO voor het Omroeppersoneel van toepassing.

De CAO voor het Omroeppersoneel voor de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2018 loopt door in 2019 totdat er een nieuwe CAO tot stand gekomen is. De gesprekken over een cao die geldt vanaf 2019 zijn nog niet gestart.

CAO 2017-2018
In februari 2018 stemden de leden van de bij de cao betrokken vakbonden FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen en de Nederlandse Vereniging van Journalisten in met het onderhandelaarsresultaat. Daarmee was de cao 2017-2018 (bijna) een feit. Het protocol werd  opgesteld en na ondertekening aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Er is een structurele loonsverhoging van 1,4% over 2017 en in juli 2018 worden de lonen nog eens met 1,5% verhoogd. Om oudere werknemers langer aan de slag te houden en jongere werknemers meer kansen te bieden, is ook de cao-regeling Partiële Terugtreding Ouderen uitgebreid. Met ingang van 1 januari 2018 worden werknemers vanaf tien jaar voor de geldende AOW-leeftijd in de gelegenheid gesteld de omvang van hun dienstverband te verminderen met maximaal 20%. De werkgever blijft het nieuwe salaris van de werknemer aanvullen met 50% van het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris en de pensioenopbouw wordt voortgezet op basis van 100% van het oude salaris. Met andere woorden, medewerkers kunnen 20% minder uren werken, maar gaan er dan slechts 10% op achteruit terwijl de pensioenopbouw volledig doorgaat. Afgesproken is ook om de mobiliteit tussen de verschillende omroepen te bevorderen en om de komende tijd de behoefte en introductie van een Persoonlijk Keuze Budget te onderzoeken dat werknemers naar eigen inzicht en behoefte aan arbeidsvoorwaarden kunnen besteden.

De cao bevat verder de afspraak, dat het bruto maandinkomen van uitzendkrachten en payroll-medewerkers gelijk dient te zijn aan werknemers werkzaam in dezelfde functie. En er is een werkgroep die zich buigt over een Code met uitgangspunten die kunnen gelden voor de inzet van ZZP’ers.

De cao geldt voor de bijna 1300 medewerkers van de regionale omroepen en de ruim 3600 van de landelijke omroep. De vorige cao liep af op 31 december 2016 en werd met een jaar verlengd. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 2018. De betrokken vakbonden waren FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen en de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Sociale regeling
In oktober 2018 is door de werkgevers bij de publieke omroep de sociale regeling van NPO, landelijke en regionale omroepen per 1 januari 2019 opgezegd. Op 22 november 2018 hebben werkgevers bij de publieke omroep per brief voorstellen voor een nieuwe sociale regeling naar de werknemersorganisaties gestuurd. Tot op heden hebben werknemersorganisaties niet ingestemd met de voorstellen en aanvullingen daarop. Momenteel is er derhalve geen sociale regeling van toepassing bij de publieke omroep.

 

Bijlages voor deze pagina