Algemene voorwaarden

Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) is door de minister OCW aangewezen als het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die door of namens RPO worden geleverd. Onder diensten wordt hierbij verstaan: alle (digitale) diensten die door of namens RPO worden aangeboden.

Artikel 1. Algemeen
1.1.        Door onze diensten te gebruiken bent u akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Uw eigen of andere voorwaarden zijn niet van toepassing.
1.2.       De RPO kan deze algemene voorwaarden op ieder moment aanpassen.
1.3.       Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
1.4.       Als één van deze bepalingen zijn rechtsgeldigheid zou verliezen, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 2. Inhoud en aansprakelijkheid
2.1.        De RPO neemt bij de totstandkoming van het aanbod op de websites van de RPO alle zorgvuldigheid in acht. Toch kan het gebeuren dat hierin onjuistheden  zijn opgenomen of dat dit aanbod niet volledig is. Een keuze van de gebruiker op basis van ons aanbod op de websites van de RPO is voor eigen rekening en risico.
2.2.        Meningen van derden die op onze websites of tijdens onze evenementen voorkomen hoeven niet gelijk te zijn aan de mening van de RPO. De RPO is ook niet  aansprakelijk voor de uitingen die derden doen op de websites of andere diensten van de RPO. Als wordt verwezen door middel van een hyperlink is de RPO niet aansprakelijk voor de inhoud op de site of platform waarnaar wordt verwezen.
2.3.        De RPO is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten van de RPO door de gebruiker (zoals bijvoorbeeld onbereikbaarheid  van onze website of schade die zou voortvloeien uit het bijwonen van een door ons georganiseerd evenement) of voor schade die verband houdt met de inhoud van ons aanbod zoals hierboven bedoeld in 2.1 en 2.2, tenzij de schade het gevolg zou zijn van een grove schuld of opzet aan de zijde van de RPO.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1.        De intellectuele eigendomsrechten op het aanbod op de websites van de RPO (zoals bijvoorbeeld audiovisueel materiaal, teksten en foto’s) zijn van de RPO of van organisaties waarvan de RPO toestemming heeft gekregen om deze werken te kunnen gebruiken.
3.2.        U mag het aanbod slechts voor privé gebruik gebruiken en nooit met een commercieel oogmerk. Dat betekent dat linken naar de website van de RPO mag in het kader van persoonlijk gebruik (bijvoorbeeld Facebook). Overneming, herpublicatie, bewerking of toevoeging van het aanbod van de RPO op wat voor manier dan ook is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van  ons logo ten behoeve van linken of verwijzen is niet toegestaan.

Artikel 4. Voorwaarden voor het bijwonen van evenementen van de RPO
4.1         Per evenement kunnen bijzondere voorwaarden worden gesteld.
4.2         U bent verplicht de aanwijzingen van de RPO tijdens het evenement op te volgen.
4.3         Zowel tijd, datum en locatie van evenementen kunnen wijzigen. De RPO zal zich inspannen u over eventuele wijzigingen te informeren. De RPO is niet verantwoordelijk voor eventueel door u gemaakte kosten ten gevolge van een wijziging. Uw deelnamebewijs blijft uiteraard geldig voor het verplaatste evenement.
4.4         Verstoring van het evenement is niet toegestaan. Het is ook verboden om tijdens het evenement promotionele acties (reclame-uitingen) te organiseren of daaraan mee te werken. Eventueel door verstoring of promotie veroorzaakte schade wordt volledig op u vergoed.
4.5         Het is niet toegestaan om audio- en/of visuele opnamen te maken tijdens het evenement.
4.6         Indien u te laat bij het evenement aankomt zal u – indien en voor zover mogelijk – worden toegelaten op een geschikt moment.