Financiering

De RPO en de regionale publieke media-instellingen voorzien op onafhankelijke wijze in de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht en hebben daarvoor op de wijze zoals geregeld in Mediawet 2008 aanspraak op bekostiging uit de Rijksmediabijdrage (artikel 2.146, onderdeel b).

Voor wat betreft de bekostiging van de regionale publieke media-instellingen is artikel 2.170 van de Mediawet 2008 van belang. De regionale omroepen kennen publieke inkomsten die op basis van lid 2 van dit artikel worden toegekend. Artikel 4a van het Mediabesluit regelt de onderlinge verdeling van het totaalbudget dat voor alle omroepen beschikbaar is.

Het totaalbudget voor de uitvoering van de publieke mediadienst op regionaal niveau wordt jaarlijks via de RPO-begroting aangevraagd op basis van artikel 2.169a lid 1 van de Mediawet. Op basis van deze begroting stelt de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media jaarlijks het totaalbudget voor de bekostiging van de regionale publieke mediasector vast.

Klik hier voor de begroting van de Regionale Publieke Omroep.

Toezichthoudend kader

Voor de financiële verantwoording geldt het Handboek Financiële Verantwoording Regionale Publieke Media-instelling en RPO. Het handboek bevat voorschriften en modellen voor de financiële verantwoording van de regionale publieke media-instellingen. Het vervangt het Handboek van 1 februari 2017.