Lokale en regionale omroepen bundelen krachten met journalistieke alliantie

15-02-2024

De Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en de Regionale Publieke Omroep (RPO) hebben een alliantie gesloten gericht op het versterken van de onderlinge journalistieke samenwerking. 

Hoewel lokale en regionale omroepen nadrukkelijk van elkaar verschillen in schaal, focus en functies, delen ze een belangrijke gemeenschappelijke publieke taak en kennen vergelijkbare uitdagingen. Zo staat de onafhankelijke pluriforme nieuwsvoorziening op zowel lokaal als regionaal niveau al jaren onder druk. Met de alliantie beogen beide omroeplagen deze uitdagingen beter het hoofd te bieden, onder meer door samen te werken aan een duidelijker onderscheidend regionaal en lokaal media-aanbod, meer journalistieke diversiteit en kwaliteit in de nieuwsverslaggeving, het vergroten van het bereik en een sterkere verbinding met het publiek op het lokale en regionale niveau. 

Versterking van het journalistieke proces 
De alliantie tussen de NLPO en de RPO gaat verder dan het uitwisselen van journalistieke producties en (nieuws)verhalen. Zij richt zich op samenwerking aan de voorkant van het journalistieke proces, inclusief het vergaren, onderzoeken en produceren van nieuws. Door middel van zogenoemde proeftuinen experimenteren lokale en regionale omroepen bovendien met de gezamenlijke organisatie van trainingen en opleidingen en het delen van infrastructuur. Dat moet bijdragen aan de versterking van de onderlinge band en verdere verduurzaming van de samenwerking. 

Van links naar rechts Henk Lemckert, Jan Müller, Marc Visch en Eric Horvath

Foto: Nathan Reids

Lessons learned 
Met de alliantie bouwen de partijen verder op de ervaringen die reeds zijn opgedaan binnen een groot aantal tijdelijke initiatieven. Zo werkten een aantal lokale en regionale omroepen de afgelopen jaren al projectmatig samen aan een gezamenlijke nieuwsgaring en productie, het delen van journalistieke capaciteit en de ontwikkeling van talent. De versterking en hervorming van het lokale omroepbestel die sinds enkele jaren is ingezet, biedt nu bovendien een goede aanleiding om de onderlinge samenwerking tussen beide omroeplagen verder te vernieuwen en verduurzamen, met gebruikmaking van elkaars ervaringen en capaciteiten. 

NLPO-directeur Marc Visch: “Door de extra investeringen in de lokale journalistiek groeit ook de professionaliteit en kwaliteit van de lokale omroepen. Daar heeft iedereen baat bij en deze nieuwe alliantie is daar een goed voorbeeld van. De mogelijkheden voor inhoudelijke samenwerking zijn groot, met veel onderwerpen die op verschillende bestuurlijke niveaus spelen. Door deze samenwerking dragen de RPO en de NLPO bij aan een goed functionerende democratie en de aanwezigheid van een sterke publieke omroep overal in Nederland.” 

Jan Müller, directeur van de RPO: “Vanuit deze alliantie onderzoeken we onder andere of we bij elke regionale omroep een Bureau Lokaal kunnen oprichten, naar voorbeeld van Bureau Regio bij de NOS. Op die manier kunnen lokale en regionale omroepen op planmatige wijze hun journalistieke samenwerking vormgeven. Het draagt bij aan de verrijking en verdieping van elkaars materiaal. Daarnaast geeft het ruimte aan uitwisseling van onderwerpen en content tussen de omroepen. De Regionale Publieke Omroepen sloten twee jaar geleden al een soortgelijke alliantie met de NOS. Nu ook de alliantie met de NLPO een feit is zijn de drie publiek journalistieke lagen in Nederland met elkaar verbonden en daarvan is het publiek de winnaar.” 

Vervolgstappen 
In het verlengde van de alliantie werken de NLPO en de RPO aan een modelovereenkomst voor omroepen om te gebruiken bij nieuwe samenwerkingsinitiatieven. Ook zal verspreid over het land een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd om de betekenis en voordelen van de alliantie toe te lichten en goede praktijkvoorbeelden van onderlinge samenwerking te delen. 

Ontdek meer

Jongerenpanel aan de slag met mentale gezondheid en media 

Op maandag 3 juni j.l. vond de derde panelsessie van het Jongerenpanel Media plaats. Dit keer kwamen de

10 06 2024

Weet jij al op wie je gaat stemmen?

Er mag weer gestemd worden! Op donderdag is de verkiezing voor het Europees Parlement. Veel onderwerpen en thema’s

04 06 2024

DichterBijNieuws

Hoewel het overgrote deel van Nederland al jaren veel vertrouwen heeft in de Nederlandse mediamerken, is er een

02 05 2024